Kuidas saada liikmeks

Kuidas saada liikmeks

Registreeri!

Seltsingu liikmeks võivad olla Eesti välisteenistuses olevate isikute perekonnaliikmed, kes ei ole seltsingulepingule alla kirjutanud, kuid soovivad aktiivselt osa võtta seltsingu tegevusest ning kiidavad heaks seltsingulepingu koos sellest tulenevate õiguste ja kohustustega.

Välisministeeriumi Perede Seltsingu liikmesus võimaldab juurdepääsu seltsingu Intranetti, kus on kättesaadavad mitmed välislähetusse minekuga seotud materjalid, mh roteerijate koolituse materjalid ja diplomaadi käsiraamat, seltsingu liikmete kokkusaamiste kokkuvõtted, seltsingu infolehed, EUFASA aastakoosolekute kokkuvõtted, Post Report´id, lingid välisteenistusega seotud õigusaktidele ja sellekohased infomaterjalid, välisriikide koole puudutav teave; informatsioon seltsingu kokkutulekute jms kohta.

Isiku liitumisel Välisministeeriumi Perede Seltsinguga lisatakse ta seltsingu elektronposti ringi, mille kaudu edastatakse operatiivset infot seltsingu tegemiste kohta ning suheldakse teiste liikmetega.

Seltsingu liikmeks saamiseks registreeri siin. Info registreerimise kohta läheb seltsingu administraatoritele, oota kinnitust. Seltsingust välja astumisel informeeri sellest seltsingu presidenti või juhatuse liiget.

Seltsingu liige, kelle abikaasa on Välisministeeriumi teenistusest lahkunud (lõpetanud töösuhte või läinud pensionile) arvatakse üldjuhul seltsingust välja ning kustutatakse seltsingu liikmete elektronposti nimekirjast ühe aasta möödumisel. Juhul, kui liige soovib liikmesust säilitada, tuleb sellest teavitada seltsingu juhatuse liiget meili teel.